Decisions

2015

 • 20/03/2015 - NTSC 17
  Baxter v Hudson
  RTF | PDF
 • 20/03/2015 - NTSC 16
  Rigby v Taing
  RTF | PDF
 • 18/03/2015 - NTSC 15
  Johnson v Northern Territory of Australia
  RTF | PDF
 • 10/03/2015 - NTSC 14
  Rose v Huddle   

  RTF
  | PDF
 • 06/03/2015 - NTSC 13
  Crocodile Gold Corporation & Anor v Commissioner of Territory Revenue

  RTF
  | PDF
 • 20/02/2015 - NTSC 12
  Rigby v PG  

  RTF
  | PDF
 • 16/02/2015 - NTSC 11
  Lexcray Pty Limited v Northern Territory of Australia  

  RTF | PDF
 • 9/02/2015 - NTSC 10
  Lend Lease v Honeywell
   
  RTF
  | PDF
 • 10/02/2015 - NTSC 9
  The CEO Department of Children and Families v LB & Ors
     
  RTF
  | PDF
 • 10/02/2015 - NTSC 8
  Dixon v Dennien
    
  RTF
  | PDF
 • 15/01/2015 - NTSC 7
  JED (a minor) v O'Berg

  RTF
  | PDF
 • 21/01/2015 - NTSC 6
  Hampton v Marinov
    
  RTF
  | PDF
 • 21/01/2015 - NTSC 5
  O'Brien v Nicholas
    
  RTF | PDF
 • 21/01/2015 - NTSC 4
  Griffiths v Cowen
   
  RTF
  | PDF
 • 20/01/2015 - NTSC 2
  Olive v Litchfield Trading Co. Pty Limited
    
  RTF | PDF
 • 02/01/2015 - NTSC 1
  Zabic v Alcan Gove Pty Ltd
     
  RTF
  | PDF