Decisions 2015 Archive

 • 31/12/2015 - NTSC 87
  O’Brien v Nicholas
  RTF | PDF
 • 23/12/2015 - NTSC 86
  Qadir v Department of Transport
  RTF | PDF
 • 17/12/2015 - NTSC 85
  R v BL
  RTF | PDF
 • 15/12/2015 - NTSC 89
  Wilson v Brown
  RTF | PDF
 • 14/12/2015 - NTSC 84
  Blitner v Ganley
  RTF | PDF
 • 10/12/2015 - NTSC 83
  Lexcray Pty Limited v Northern Territory of Australia (No 3)
  RTF | PDF
 • 10/12/2015 - NTSC 82
  Cook v Modern Mustering Pty Ltd & Ors and Savage & Ors v Modern Mustering Pty Ltd & Ors
  RTF | PDF
 • 08/12/2015 - NTSC 81
  Fernando v Groves and Fernando v Kassman
  RTF | PDF
 • 07/12/2015 - NTSC 80
  Quality Plumbing & Building Contractors Pty Ltd v Schloss
  RTF | PDF
 • 07/12/2015 - NTSC 88
  Houseman v Higgins
  RTF | PDF
 • 07/12/2015 - NTSC 79
  Australian Fuel Distributors Pty Ltd v Andros
  RTF | PDF
 • 04/12/2015 - NTSC 78
  Munkara v Bencsevich & Ors
  RTF | PDF
 • 18/11/2015 - NTSC 77
  Peters v Perkins
  RTF | PDF
 • 12/11/2015 - NTSC 76
  Anchung Pty Ltd v Northern Territory of Australia
  RTF | PDF
 • 11/11/2015 - NTSC 75
  Qadir v Department of Transport
  RTF | PDF
 • 10/11/2015 - NTSC 74
  Ostojic v Threlfo
  RTF | PDF
 • 2/11/2015 - NTSC 90

  S. Kidman & Co Ltd v Lowndes CM and the Director of Public Prosecutions

  RTF | PDF
 • 2/11/2015 - NTSC 73
  The Queen v BM
  RTF | PDF
 • 26/10/2015 - NTSC 72
  JFT v Alcohol Mandatory Treatment Tribunal of the Northern Territory
  RTF | PDF
 • 22/10/2015 - NTSC 71
  Krucible Metals Ltd v Department of Mines and Energy
  RTF | PDF
 • 15/10/2015 - NTSC 70
  R v Miler
  RTF | PDF
 • 9/10/2015 - NTSC 69
  Lexcray Pty Limited v Northern Territory of Australia (No 3)
  RTF | PDF
 • 14/10/2015 - NTSC 68
  Hutchinson v Anderson
  RTF | PDF
 • 1/10/2015 - NTSC 67
  Nguyen v Ciolka
  RTF | PDF
 • 1/10/2015 - NTSC 66
  Gorey v O’Neill
  RTF | PDF
 • 28/09/2015 - NTSC 65
  Prior v Mole
  RTF | PDF
 • 28/09/2015 - NTSC 64
  Centoid Pty Ltd & Anor v Osborne & Anor
  RTF | PDF
 • 21/09/2015 - NTSC 63
  Ashley v Miller
  RTF | PDF
 • 17/09/2015 - NTSC 62
  SGS v Minister for Immigration and Border Protection and Commonwealth of Australia
  RTF | PDF
 • 17/09/2015 - NTSC 61
  Aregar v Australian Fisheries Management Authority
  RTF | PDF
 • 11/09/2015 - NTSC 60
  In the matter of an application by Joy Onyeledo
  RTF | PDF
 • 11/09/2015 - NTSC 59
  Wright v Valladares
  RTF | PDF
 • 10/09/2015 - NTSC 58
  McMahon v O’Neill
  RTF | PDF
 • 9/09/2015 - NTSC 56
  Quality Plumbing & Building Contractors Pty Ltd v Schloss
  RTF | PDF
 • 08/09/2015 - NTSC 55
  Stephen v Lush & Ors
  RTF | PDF
 • 03/09/2015 - NTSC 54
  Joondanna Investments Pty Ltd v The Minister for Lands, Planning and the Environment and Anor (No 2)
  RTF | PDF
 • 1/09/2015 - NTSC 53
  R v GP
  RTF | PDF
 • 31/08/2015 - NTSC 52
  Wilson v Berlin
  RTF | PDF
 • 27/08/2015 - NTSC 51
  Complete Crane Hire (NT) Pty Ltd v Marchetti Autogru Spa (Italy) (No 2)
  RTF | PDF
 • 26/08/2015 - NTSC 50
  Nitschke v Medical Board of Australia (No 2)
  RTF | PDF
 • 20/08/2015 - NTSC 49
  CEO Department of Children & Families v TCH & Ors
  RTF | PDF
 • 18/08/2015 - NTSC 48
  R v Kamitsis
  RTF | PDF
 • 14/08/2015 - NTSC 46
  Lawrie v Lawler (No 2)
  RTF | PDF
 • 11/08/2015 - NTSC 45
  Corbett v Northern Territory of Australia
  RTF | PDF
 • 31/07/2015 - NTSC 44
  Silva v Parker
  RTF | PDF
 • 29/07/2015 - NTSC 43
  Andersfurn Pty Ltd v Banks
  RTF | PDF
 • 23/07/2015 - NTSC 42
  Mamarika v Rourke
  RTF | PDF
 • 22/07/2015 - NTSC 41
  Lexcray Pty Limited v Northern Territory of Australia
  RTF | PDF
 • 22/07/2015 - NTSC 40
  Lawrie & Anor v Lawler
  RTF | PDF
 • 06/07/2015 - NTSC 39
  Nitschke v Medical Board of Australia
  RTF | PDF
 • 30/06/2015 - NTSC 38
  Martin v Kendrick
  RTF | PDF
 • 23/03/2015 - NTSC 37
  The Queen v Yirrawala
  RTF | PDF
 • 12/06/2015 - NTSC 36
  Namundja v Schaefe-Lee
  RTF | PDF
 • 04/06/2015 - NTSC 35
  The Queen v Ferguson
  RTF | PDF
 • 05/06/2015 - NTSC 34
  Wheeder v Verity
  RTF | PDF
 • 04/06/2015 - NTSC 33
  The Queen v Ferguson
  RTF | PDF
 • 04/06/2015 - NTSC 32
  Complete Crane Hire (NT) Pty Ltd v Marchetti Autogru (Italy)
  RTF | PDF
 • 03/06/2015 - NTSC 31
  The Queen v KMD
  RTF | PDF
 • 29/05/2015 - NTSC 30
  The Environment Centre Northern Territory (NT) Incorporated v The Minister for Land Resource Management
  RTF | PDF
 • 22/05/2015 - NTSC 29
  CoreStaff Group Holdings Pty Ltd & Anor v Remote Contracting Services Pty Ltd & Anor and CoreStaff Group Holdings Pty Ltd & Anor v Gardner & Anor
  RTF | PDF
 • 21/05/2015 - NTSC 28
  The Attorney-General of the Northern Territory v JD
  RTF | PDF
 • 11/05/2015 - NTSC 27
  Lexcray Pty Limited v Northern Territory of Australia
  RTF | PDF
 • 15/05/2015 - NTSC 26
  Baxter v Conroy
  RTF | PDF
 • 01/05/2015 - NTSC 25
  Cordwell v Westphal
  RTF | PDF
 • 27/04/2015 - NTSC 24
  O’Neill v Rankine and Westphal v Foster
  RTF | PDF
 • 24/04/2015 - NTSC 23
  Hagen Corporation Pty Ltd v Bikes Top End Pty Ltd
  RTF | PDF
 • 08/04/2015 - NTSC 22
  In the matter of an application by Thong Sum Lee
  RTF | PDF
 • 12/04/2015 - NTSC 21
  The Estate of Brian Thomas Manning
  RTF | PDF
 • 08/04/2015 - NTSC 20
  Firth & Ors v JM
  RTF | PDF
 • 01/04/2015 - NTSC 19
  Lawrie v Lawler
  RTF | PDF
 • 31/03/2015 - NTSC 18
  Orsto v Grotherr
  RTF | PDF
 • 20/03/2015 - NTSC 17
  Baxter v Hudson
  RTF | PDF
 • 20/03/2015 - NTSC 16
  Rigby v Taing
  RTF | PDF
 • 18/03/2015 - NTSC 15
  Johnson v Northern Territory of Australia
  RTF | PDF
 • 10/03/2015 - NTSC 14
  Rose v Huddle   

  RTF
  | PDF
 • 06/03/2015 - NTSC 13
  Crocodile Gold Corporation & Anor v Commissioner of Territory Revenue

  RTF
  | PDF
 • 20/02/2015 - NTSC 12
  Rigby v PG  

  RTF
  | PDF
 • 16/02/2015 - NTSC 11
  Lexcray Pty Limited v Northern Territory of Australia  

  RTF | PDF
 • 9/02/2015 - NTSC 10
  Lend Lease v Honeywell

  RTF | PDF
 • 10/02/2015 - NTSC 9
  The CEO Department of Children and Families v LB & Ors
     
  RTF
  | PDF
 • 10/02/2015 - NTSC 8
  Dixon v Dennien
    
  RTF
  | PDF
 • 03/02/2015 - NTSC 57
  The Queen v Altomonte
    
  RTF
  | PDF
 • 15/01/2015 - NTSC 7
  JED (a Minor) v O'Berg
   
  RTF
  | PDF
 • 21/01/2015 - NTSC 6
  Hampton v Marinov
    
  RTF
  | PDF
 • 21/01/2015 - NTSC 5
  O'Brien v Nicholas
    
  RTF | PDF
 • 21/01/2015 - NTSC 4
  Griffiths v Cowen
   
  RTF
  | PDF
 • 20/01/2015 - NTSC 2
  Olive v Litchfield Trading Co. Pty Limited
    
  RTF | PDF
 • 02/01/2015 - NTSC 1
  Zabic v Alcan Gove Pty Ltd
     
  RTF
  | PDF