Sentencing Remarks - August 2017

 • 31/08/2017
  R v Jermaine Nganjmirra
  RTF | PDF
 • 31/08/2017
  R v Emilia Tartaglia
  RTF | PDF
 • 31/08/2017
  R v Kevin Nawirridj
  RTF | PDF
 • 30/08/2017
  R v John Anthony Calma
  RTF | PDF
 • 29/08/2017
  R v Gary John Hodson
  RTF | PDF
 • 28/08/2017
  R v Ezekiel Mangurra
  RTF | PDF
 • 25/08/2017
  R v Matthew Buckingham
  RTF | PDF
 • 24/08/2017
  R v Tommy Coe
  RTF | PDF
 • 24/08/2017
  R v Jon Paton
  RTF | PDF
 • 24/08/2017
  R v Aaron Tennyson
  RTF | PDF
 • 24/08/2017
  R v Steven Dhamarrandji
  RTF | PDF
 • 23/08/2017
  R v Alongkorn Sararat
  RTF | PDF
 • 18/08/2017
  R v Reggie Hays
  RTF | PDF
 • 18/08/2017
  R v Don Barry Woodie
  RTF | PDF
 • 18/08/2017
  R v TB
  RTF | PDF
 • 17/08/2017
  R v Petuna Talitimu
  RTF | PDF
 • 17/08/2017
  R v Robert White
  RTF | PDF
 • 17/08/2017
  R v Beau Eaton
  RTF | PDF
 • 17/08/2017
  R v Josef Perner
  RTF | PDF
 • 17/08/2017
  R v Michael Cullen
  RTF | PDF
 • 16/08/2017
  R v Joel Hardman
  RTF | PDF
 • 16/08/2017
  R v NC and JP
  RTF | PDF
 • 16/08/2017
  R v Gray Grant Ross George
  RTF | PDF
 • 15/08/2017
  R v Ralph Forbes
  RTF | PDF
 • 15/08/2017
  R v Vernnon Hancock
  RTF | PDF
 • 15/08/2017
  R v Shakira Smiler
  RTF | PDF
 • 15/08/2017
  R v Lindsay Slim
  RTF | PDF
 • 15/08/2017
  R v Wayne Bidingal
  RTF | PDF
 • 14/08/2017
  R v Ronald Rigby
  RTF | PDF
 • 11/08/2017
  R v Nedra Milne
  RTF | PDF
 • 11/08/2017
  R v Christopher Noonan
  RTF | PDF
 • 10/08/2017
  R v Matthew Giumelli
  RTF | PDF
 • 10/08/2017
  R v IL
  RTF | PDF
 • 09/08/2017
  R v IN
  RTF | PDF
 • 08/08/2017
  R v Patrick Ninnal
  RTF | PDF
 • 08/08/2017
  R v AA
  RTF | PDF
 • 08/08/2017
  R v Alexander Hatzivalsamis and Michelle Theresa Hatzivalsamis
  RTF | PDF
 • 04/08/2017
  R v Ihlo Park
  RTF | PDF
 • 04/08/2017
  R v James Battams
  RTF | PDF
 • 04/08/2017
  R v Tut Lam
  RTF | PDF
 • 04/08/2017
  R v Victor Kelly
  RTF | PDF
 • 02/08/2017
  R v Anastacia Teece
  RTF | PDF
 • 02/08/2017
  R v Stanley James Page
  RTF | PDF
 • 01/08/2017
  R v Darryl James Miller
  RTF | PDF