Sentencing Remarks - September 2017

 • 29/09/2017
  R v Bruce Raggett
  RTF | PDF
 • 28/09/2017
  R v Eden Pareroultja
  RTF | PDF
 • 27/09/2017
  R v Steven Wood
  RTF | PDF
 • 27/09/2017
  R v Konstantinos Kontorinakis
  RTF | PDF
 • 25/09/2017
  R v Carol Ward
  RTF | PDF
 • 22/09/2017
  R v Christopher Thomas Mowles
  RTF | PDF
 • 22/09/2017
  R v Robert Presley
  RTF | PDF
 • 19/09/2017
  R v Jacob Meneri
  RTF | PDF
 • 19/09/2017
  R v Kimberley John England
  RTF | PDF
 • 19/09/2017
  R v Christopher Coulthard
  RTF | PDF
 • 18/09/2017
  R v Karen Garling
  RTF | PDF
 • 15/09/2017
  R v Gaston Morton
  RTF | PDF
 • 15/09/2017
  R v Bruce Johnson
  RTF | PDF
 • 15/09/2017
  R v Maria Helen Clarke
  RTF | PDF
 • 15/09/2017
  R v Alicia Chopping & Rory Muir
  RTF | PDF
 • 12/09/2017
  R v Derek Yates
  RTF | PDF
 • 11/09/2017
  R v Omar Naaman & Fadi Tamer
  RTF | PDF
 • 11/09/2017
  R v Shannon Richardson
  RTF | PDF
 • 11/09/2017
  R v Ryan Bloedorn
  RTF | PDF
 • 07/09/2017
  R v Edmund Tcherna
  RTF | PDF
 • 06/09/2017
  R v Stewart Hewitt
  RTF | PDF
 • 05/09/2017
  R v Aguto Majok Mach
  RTF | PDF
 • 05/09/2017
  R v Christopher Campion
  RTF | PDF
 • 04/09/2017
  R v Brenton Wayne Fussell
  RTF | PDF
 • 01/09/2017
  R v Peter Lowe
  RTF | PDF