Sentencing Remarks - October 2017

 • 31/10/2017
  R v Jordan Robinson
  RTF | PDF
 • 31/10/2017
  R v Seberry Long
  RTF | PDF
 • 31/10/2017
  R v Chelsea Plummer
  RTF | PDF
 • 30/10/2017
  R v Zoe Lyrtzis
  RTF | PDF
 • 27/10/2017
  R v Ashley Harris
  RTF | PDF
 • 20/10/2017
  R v Jarrod Keith Edmonds
  RTF | PDF
 • 20/10/2017
  R v Aileen Adamson
  RTF | PDF
 • 20/10/2017
  R v Stephen Cartwright
  RTF | PDF
 • 20/10/2017
  R v Bradley Jennings
  RTF | PDF
 • 20/10/2017
  R v Kurt Robert Bradbury
  RTF | PDF
 • 19/10/2017
  R v Ross Reid
  RTF | PDF
 • 19/10/2017
  R v Bradley Doyle
  RTF | PDF
 • 19/10/2017
  R v Nicholas Crawford
  RTF | PDF
 • 19/10/2017
  R v Ricardo Skeen
  RTF | PDF
 • 18/10/2017
  R v Destin Whiteley
  RTF | PDF
 • 17/10/2017
  R v John Rowe
  RTF | PDF
 • 16/10/2017
  R v Gilbert Swan
  RTF | PDF
 • 13/10/2017
  R v Tegan Ann Clarke
  RTF | PDF
 • 13/10/2017
  R v Rod Moscow
  RTF | PDF
 • 10/10/2017
  R v Terrence Wallis
  RTF | PDF
 • 13/10/2017
  R v Michael Page
  RTF | PDF
 • 12/10/2017
  R v Michael Colin Wright
  RTF | PDF
 • 12/10/2017
  R v Travis Rankine
  RTF | PDF
 • 10/10/2017
  R v Mike Randall
  RTF | PDF
 • 10/10/2017
  R v Robert Bruce Cramp
  RTF | PDF
 • 06/10/2017
  R v JS
  RTF | PDF
 • 06/10/2017
  R v Orland Maurice Gilder
  RTF | PDF
 • 06/10/2017
  R v Nigel Forrester
  RTF | PDF
 • 06/10/2017
  R v Paul Lebby
  RTF | PDF
 • 05/10/2017
  R v Gary John Edward O'Neill
  RTF | PDF
 • 05/10/2017
  R v Benjamin Stevenson
  RTF | PDF
 • 05/10/2017
  R v Kingsley Martin
  RTF | PDF
 • 04/10/2017
  R v Amelia Beatrice Goodridge
  RTF | PDF
 • 04/10/2017
  R v Dirk Dickenson
  RTF | PDF
 • 03/10/2017
  R v Narron Pamkal (Yalawanga)
  RTF | PDF
 • 03/10/2017
  R v Joshua Bunduck
  RTF | PDF